OM OSS

OM OSS

OperaNorge er de norske operaprodusentenes nettverk,

organisert som forening.


I dag består OperaNorge av 19 medlemmer spredt over hele landet. Den Norske Opera & ballett, regionoperaene, distriktsoperaene og en rekke andre operaaktører er medlemmer i foreningen. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og behov samt fremme de synspunkter som til enhver tid er representative for medlemmene.


Videre skal ON fremholde musikkteatrets kunstneriske verdier og pedagogiske muligheter, arbeide for økt aksept for operakunstens rolle i kulturlivet samt bygge kompetanse blant medlemmene.


STYRET


Kari Elisabet Bekken, styreleder (RingsakerOperaen)


Randi Stene (Den Norske Opera & Ballett)


Lars Eggen (Opera Trøndelag)


Pål Scott Hagen (Opera Østfold)


Tom Huseby (Vestfold Symfoniorkester)


Frank Runar Gansmo (Trondheim Symfoniorkester), vararepresentant


Hanne Myklebost Nordengen (Den Norske Opera & Ballett), styresekretær

Vedtekter


Vedtekter for foreningen OperaNorge


1 NAVN

“OperaNorge” er foreningens navn.


2 FORMÅL

• OperaNorge har som sitt ideelle formål på best mulig måte å ivareta medlemmenes felles interesser og behov innen operafeltet og fremme de synspunkt og meninger som til enhver tid er representative for medlemmene.

OperaNorge har også som sitt formål å fremholde musikkteaterets kunstneriske verdier og pedagogiske muligheter og arbeide for økt aksept av operakunstens rolle i kulturlivet.


3 MIDLER

Formålet skal søkes realisert ved bl.a.


å skape et funksjonelt samarbeidsnettverk under en felles ledelse

å sikre god informasjon og kommunikasjon medlemmene imellom

å støtte tiltak som kan sikre felles ressursutnyttelse.

å drifte foreningens egen hjemmeside

å skape et forum for kontakt gjennom en årlig operakonferanse

å nedsette utvalg for å få utredet faglige spørsmål av interesse

å bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling blant medlemmene ved bl.a. å stå som arrangør for møter og kurs og bidra til utvikling av gode utdannelses- og opplæringstilbud for medlemmene

å formidle informasjon til politiske myndigheter og å fungere som kontakt- og høringsinstans for myndigheter og andre interessenter samt delta i utvalg og gi uttalelser til forslag om lover og forskrifter

å samarbeide med andre foreninger, institusjoner og organisasjoner om spørsmål av felles interesse og å fremme kontakten mellom norske og utenlandske operamiljø.


4 MEDLEMSKAP

a) Krav til medlemskap

Medlemskap i OperaNorge skal være åpent for alle som er aktive innenfor operafeltet. Med ”aktiv” forstås aktører som selv, eller i samarbeid med andre, programmerer og/eller produserer musikkteaterforestillinger som formidles til et bredt publikum.


For å bli medlem i OperaNorge må det sendes skriftlig søknad. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens navn, adresse, organisasjonsform, styre/ledelse og aktiviteter innenfor operafeltet. Styret avgjør søknader. Avslag kan ankes til årsmøtet.


Utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører kan stå som observatører / assosierte medlemmer i foreningen. Assosierte medlemmer betaler en årlig kontingent på kr 1.000,-.


b) Kontingent

Årsmøtet fastsetter det enkelte års kontingent.


c) Opphør av medlemskap

Et medlem som pr. 1. juni det etterfølgende år ikke har betalt inn forrige års kontingent, eller ikke imøtekommer kravet til medlemskap iht § 4a, kan strykes i medlemsregisteret.


5 ÅRSMØTE

OperaNorge avholder et årlig medlemsmøte, benevnt ”Årsmøtet”. Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ. Årsmøtet skal fortrinnsvis avholdes i forbindelse med en årlig konferanse, ”OperaNorge-konferansen”.


Regnskapsåret løper normalt fra 1.1. til 31.12, men kan, når styret finner dette hensiktsmessig, være avvikende fra dette. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Styret skal informere medlemmene om sted og dato for årsmøtet senest 8 uker før årsmøtet avholdes og innkallelse til årsmøter skal være utsendt senest 2 uker før det skal avholdes. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styrets leder senest 4 uker før årsmøtet holdes.


På årsmøter skal følgende saker behandles:


1)        Valg av møteleder, som også leder valget


2)        Årsberetning


3)        Regnskap og budsjett


4)        Fastsettelse av kontingent


5)        Valg av leder til styret


6)        Valg av medlemmer til styret


7)         Valg av varamedlem til styret


8)        Valg av leder i valgkomiteen


9)        Valg av medlemmer til valgkomiteen


10)      Valg av revisor


11)       Behandling av innkomne saker av felles interesse


Årsmøteprotokollen underskrives av årsmøteleder og to på årsmøtet valgte medlemmer.


6 VALG

Foreningen skal ha en valgkomité som velges årlig på årsmøtet, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen består av tre fritt valgte medlemmer samt et varamedlem. Årsmøtet velger leder i valgkomiteen. Valgkomiteens forslag på tillitsvalgte og styrets innstilling til valgkomité skal sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.

Styreleder, styremedlemmer og varamedlem velges for en periode på to år, med mulig gjenvalg for en periode på 2 år. Maksimal samlet funksjonstid er 4 år. Valgkomiteen velges for 1 år.


Styrets medlemmer velges med turnusordning, slik at minst 2 eller 3 står på valg hvert år. Alle medlemmer har lik stemmerett og representerer hver en stemme. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett. Ved avstemming fattes bindende vedtak når flertallet av de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer støtter et i henhold til vedtektene lovlig fremsatt forslag.


Valgbar er kun representanter/ansatte for godkjente medlemmer av OperaNorge, og som har betalt kontingent iht bestemmelsen i § 4 c. Dersom et medlem av valgkomiteen er aktuell kandidat til styret, trer vedkommende ut av valgkomiteen og vararepresentanten trer inn. Assosierte medlemmer er ikke valgbare, jfr. § 4.


7 STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av en leder, 4 medlemmer og ett varamedlem. Ett styremedlem skal være oppnevnt fra Den Norske Opera & Ballett, ett medlem velges fra regionoperaene, ett medlem velges fra distriktsoperaene, og ett medlem velges fra andre norske aktive musikkteatermiljø.


Styrets leder skal ikke være knyttet til samme medlemsorganisasjon som den som ivaretar OperaNorges sekretariatsfunksjon.

Styrets leder velges særskilt. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Styret velger selv en nestleder.


8 ØKONOMI

Styret skal påse at det utarbeides en plan med tilhørende budsjett for det påfølgende regnskapsår.


Midler til foreningens drift skaffes til veie ved:


Medlemskontingent

Foreningens arrangementer og aktiviteter

Særskilte bidrag til drift, prosjekter og utredninger

Foreningens midler disponeres av styret, men økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling skal fremlegges for ordinært eller ekstraordinært årsmøtet.


Alle verv i foreningen, herunder leder av styret og dets medlemmer, er frivillige tillitsverv som ikke berettiger til honorarer. Dog kan styret når særlige grunner taler for det, yte en rimelig godtgjørelse for spesielt tidkrevende arbeidsoppgaver, som f.eks. utredningsarbeid, o.l.


Styret kan, når det anser dette forsvarlig og nødvendig, etablere et sekretariat med ansatte for å ivareta foreningens daglige drift og forretningsførsel. Etableringen krever årsmøtets godkjenning (jfr. §5-2).


9 SAMARBEID MED ANDRE

Styret avgjør, i den grad det synes å være formålstjenlig, om samarbeid eller tilknytning til andre skal gjennomføres, og også hvordan man kan ta del i internasjonalt arbeid på det faglige plan.


10 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av foreningens vedtekter krever alminnelig flertall. Forslag om vedtektsendringer kan kun fremsettes på årsmøter, og ordlyden må vedlegges innkallelsen.


11 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen kan kun skje når mer enn 3/4 av de fremmøtte medlemmer fatter vedtak på årsmøte. Forslag om oppløsning skal sendes ut som egen sak sammen med innkalling 6 uker før årsmøtet.

Foreningens midler skal ved oppløsning overføres til et allmennyttig fond eller slik organisasjon som årsmøtene måtte bestemme. Alle eventuelle forpliktelser overfor ansatte eller andre skal ivaretas før en slik overføring kan finne sted.


Disse vedtektene ble vedtatt i foreningens årsmøte på Nordfjordeid 08.10.2009,


– endring i § 6, første setning vedtatt på årsmøtet i Oslo 02.06.2012.


– endring i


4 c;

5 4. avsnitt, tilføyelse av ny årsmøtesak (ny 7), bortfall av årsmøtesak (tidl. 9) og endring i tidl. 8) samt tilføyelse av ny, siste setning;

6 1. avsnitt, 1. linje, 2. avsnitt, 3. avsnitt, 4. avsnitt og tilføyelse av nytt siste avsnitt;

7 1.,1. og 2. og nytt 3. avsnitt;

8, nytt 1. avsnitt og tilføyelse i siste avsnitt; og

10;

vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 2016, og trer i kraft inntil nye eller endrede vedtekter vedtas på gyldig måte.


5, nytt pkt 7,

§ 6, 3. avsn. 1. linje,  og

§7, 1. linje, vedtatt på årsmøte 13.03.2017.


KE/13.03.2017